Instrumentation of Master of Chemistry Study Program (MCSP)